Lagar och regler

Lagen som reglerar radio- och tv-avgiften heter Lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Om lagen

I lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst står det bland annat vem som ska betala, vad en tv-mottagare är, hur stor avgiften är och vad som gäller när Radiotjänst ska ha avgiftskontroll. Det första förarbetet gjordes 1988 och lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst är ursprungligen från 1989. Vissa delar är kvar sedan dess, andra har ändrats och en del har tagits bort.

Den 1 januari 2010 gjordes den senaste ändringen. Då bytte tv-avgiften namn till radio- och tv-avgiften för att göra det tydligare att pengarna även går till Sveriges Radio. Reglerna för företag ändrades också. Nu betalar företag och organisationer bara en radio- och tv-avgift oavsett hur många tv-mottagare de har.

I lagen står det också att den som har en tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift, att avgiften gäller för hela hushållet och att tv-handlare måste rapportera till Radiotjänst vem som köpt eller hyr tv-mottagare.

Regeringens proposition 2008/09:195 ligger till grund för de senaste ändringarna i lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Här kan du läsa äldre propositioner som rör radio- och tv-avgiften:
Proposition 2005/06:112. Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012
Regeringens proposition 1988/89:18 om tv-avgiften

Radiotjänsts verksamhet regleras också av andra lagar:

Förvaltningslagen gäller vid handläggning av radio- och tv-avgiftsärenden.
Gå till Förvaltningslag (1986:223)

Personuppgiftslagen, PuL, skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.
Gå till Personuppgiftslag (1998:204)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Sekretess gäller "...i ärende som avser radio- och TV-avgift för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs."
Gå till Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Dessutom omfattas Radiotjänst i Kiruna AB av de lagar som reglerar förhållanden i aktiebolag.

Polisanmälan

Lagbok och dommarklubbaOm du inte anmäler att hushållet eller företaget har tv-mottagare riskerar du polisanmälan och böter. Så står det i 22 § lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Programutbud

Tänk om det som en gång hände aldrig hade hänt

Fredrik Lindström undersöker olika skeenden, och ställer sig frågan vad som hade kunnat hända om just det som hände aldrig hade hänt. 

Att hantera sin uppväxt

Genom samtal med sina närstående försöker Katarina minnas en barndom med en mamma som drack och en omgivning som visste.

Grym kemi

Kemin finns överallt i våra liv. Här visar Brita Zackari och kemiprofessorn Ulf Ellervik hur den fungerar.

Mer från Radiotjänst

Jobba hos oss

Lediga jobb på Radiotjänst. Finns något som passar dig?

Fakturabilaga

Här hittar du vår senaste fakturabilaga med information från Radiotjänst, SVT, Sveriges Radio och UR. (pdf)