Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Läs mer om hur vi använder cookies.

Lagar och regler

Det finns ett antal lagar och bestämmelser som på olika sätt styrt Radiotjänsts verksamhet t.o.m. 31 december 2018 och i viss del även under år 2019.

Lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst är den lag som fram till och med 31 december 2018 har reglerat vem som är skyldig att betala radio- och tv-avgift. Från och med 1 januari 2019 gäller en ny lag om public-service-avgift. I den nya lagens övergångsbestämmelser framgår att den gamla lagen upphävs men fortfarande gäller för de radio- och tv-avgiftsärenden som har inletts före den 31 december 2018.

Det innebär att du även under år 2019 skall vända dig till Radiotjänst om du t.ex.:

  • av någon anledning anser att du felaktigt betalat radio- och tv-avgift före den 31 december 2018 och du vill begära omprövning
  • har synpunkter på en faktura som avser radio- och tv-avgift före den 31 december 2018

Från och med 1 januari 2019 gäller Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Förvaltningslagen

Vid handläggning av ärenden om radio- och tv-avgift gäller Förvaltningslag (2017:900)

Offentlighetsprincipen

Principen om allmänna handlingars offentlighet ska tillämpas hos Radiotjänst i Kiruna ABs ärenden om radio och tv-avgifter, påminnelseavgifter och tilläggsavgifter (proposition 1988/89:18 s 70-71). Enligt 2 kap 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att rätt att ta del av handlingar hos myndighet enligt tryckfrihetsförordningen även gäller för handlingar hos Radiotjänst gällande radio – och tv-avgiftsärenden.

Dataskyddsförordningen

Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår intergritetspolicy.