Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Läs mer om hur vi använder cookies.

Omprövning och överklagande

Alla hushåll och företag som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift. Om du anser att du eller ditt företag inte ska betala någon avgift, kan du begära en omprövning. Rättsenheten på Radiotjänst utreder ärendet och när utredningen är klar skickar vi ett skriftligt beslut till dig.

Omprövning

Det är viktigt att du betalar radio- och tv-avgiften i väntan på beslutet (15 §, lag om [1989:41] finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst).

Skicka in din begäran om omprövning till Radiotjänst. Det kan du göra genom att skicka ett meddelande till kundservice eller skriva ett brev till Radiotjänst i Kiruna AB, 981 80 KIRUNA.  Observera att om ditt ärende gäller en annan person måste du bifoga en skriftlig fullmakt

Om din begäran om omprövning inkommer senare än fyra veckor efter det att avgiften skulle ha varit betald, ändrar vi beslutet bara om det är uppenbart fel.

Vi handlägger ärenden i den ordning de kommer in till oss. Ungefärlig handläggningstid för en begäran om omprövning till dess att vi kan ta ett beslut är mellan 4-6 veckor. Om något är oklart i din begäran om omprövning och om vi behöver få fler uppgifter från dig kan det bli så att vi kontaktar dig.

Överklagande

Du kan överklaga ett omprövningsbeslut. Skriv då ett brev till Radiotjänst. Brevet ska innehålla:

  • Registreringsnummer på det beslut du vill överklaga.
  • Hur du vill att beslutet ska ändras och varför.
  • Om du anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Överklagandet ska ha kommit in till Radiotjänst inom tre veckor från den dag du har tagit del av beslutet. Om Radiotjänst inte ändrar beslutet på det sätt du önskar, skickar vi överklagandet till förvaltningsrätten i Luleå.