På radiotjanst.se använder vi oss av cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här. OK

Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen är en garanti för öppenhet och är därför en viktig hörnsten i vår demokrati. Den möjliggör en fri samhällsdebatt om myndigheternas styrkor och brister genom att tillåta en allmän insyn och kontroll av deras verksamhet. Yttrandefriheten och rätten att ta del av allmänna handlingar är inte helt oinskränkt. I lagen om offentlighet och sekretess framgår det i vilken mån det finns förbud att röja uppgifter.

Allmän handling

Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor betydelse för myndigheternas kontakter med varandra och deras sätt att förhålla sig till medborgarna. I tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om vilka slags handlingar som ska anses som allmänna och hur sådana handlingar ska göras tillgängliga för den som vill ta del av dem. En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och anses som inkommen dit eller upprättad där. Enligt tryckfrihetsförordningen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Alla svenska medborgare omfattas, och i de flesta fall även de som inte är svenska medborgare.

Rätt att ta del av handlingar hos myndighet gäller även för handlingar hos Radiotjänst gällande radio-och tv-avgiftsärenden

Det finns inga krav på hur en begäran om handlingar eller uppgifter ska utformas eller hur och var den ska lämnas till en myndighet. En begäran kan göras muntligt eller skriftligt.

För att skydda vissa viktiga intressen finns det begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. Bestämmelser om förbud mot att i vissa fall lämna ut en allmän handling finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När det gäller Radiotjänsts ärendehandläggning regleras sekretessen i kap. 29. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.

Vi måste skyndsamt pröva om en handling kan lämnas ut. Det handlar om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling och att göra en sekretessprövning.

Den som begär att ta del av en allmän handling hos oss har rätt att vara anonym, men det finns undantag. Vi får fråga personen om hens identitet eller syfte med begäran om det behövs för att vi ska kunna pröva om det finns hinder mot att lämna ut handlingen. Om någon i en viss situation inte vill uppge vem hen är eller vad som är syftet med begäran kan det leda till att handlingen eller uppgifterna inte lämnas ut.
Om en handling är offentlig är huvudregeln att den genast eller så snart som möjligt utan avgift tillhandahållas i en våra lokaler. Där har den som begärt handlingen rätt att läsa eller skriva av den. Många gånger går det inte ta del av handlingen på detta sätt. Om du vill ha kopior av en eller flera handlingar så tar vi ut en avgift för kopiorna.

Om vi kommer fram till att en begärd handling eller uppgift inte kan lämnas ut eller att den ska lämnas ut med ett så kallat sekretessförbehåll ska den som begär handlingen informeras om att vi kan besluta om avslag på begäran.

Radiotjänst kan besluta om avslag om

• handlingen inte finns
• handlingen inte är allmän
• uppgifterna är sekretessbelagda.

Avslagsbeslutet ska innehålla en motivering och information om hur beslutet kan överklagas.
Det finns även möjligheter för oss att rätta eller ändra ett beslut.

För att det ska vara möjligt att överklaga beslutet, till exempel om att inte lämna ut en allmän handling, så krävs att beslutet har fattats av någon som är behörig att göra det (detta är vanligtvis inte en handläggare). Det räcker alltså inte med ett muntligt besked.

Det är bara den som har begärt handlingen och som vägrats att del av den som får överklaga avslagsbeslutet. Överklagandet ska göras skriftligt till Kammarrätten i Sundsvall. Det ska ställas till Kammarrätten men skickas till Radiotjänst inom tre veckor från den dag personen fick ta del av beslutet.

Programutbud

Frossa i nostalgi

Se Madicken, Skärgårdsdoktorn, Macken med flera.

Nazistattacken i Kärrtorp

Plötsligt hörs ett flyglarm. Svartklädda, maskerade män närmar sig. De kastar glasflaskor in mot torget. Snart pratar hela Sverige om nazistattacken i Kärrtorp. 

Retorikmatchen – programmet där tala är guld

Vilken klass är bäst på retorik? Följ lagens väg till final!

Mer från Radiotjänst

Jobba hos oss

Här hittar du lediga jobb på Radiotjänst. Finns det något som passar dig?

Fakturabilaga

Här hittar du vår senaste fakturabilaga med information från Radiotjänst, SVT, Sveriges Radio och UR. (pdf)