Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Läs mer om hur vi använder cookies.

Dina personuppgifter

21 maj 2018

VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Radiotjänst i Kiruna AB administrerar den lagstadgade radio- och TV-avgiften samt bedriver avgiftskontroll. Vår verksamhet regleras i lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.

Radiotjänst värnar om den personliga integriteten för besökare på vår webbsida och användare av "Mina sidor", besökare på våra plattformar i sociala medier samt i vår administrering av radio- och TV-avgiften inklusive avgiftskontrollen.

Radiotjänsts målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Radiotjänst används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Radiotjänst sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 Dataskyddsförordningen (GDPR).

I denna Integritetspolicy redogör vi närmare för hur Radiotjänst behandlar de personuppgifter som registrerats av oss. Personuppgiftsansvarig är Radiotjänst i Kiruna AB. Kontaktinformation finns under rubriken "Kontaktuppgifter" nedan. 

VILKEN LAGLIG GRUND HAR VI FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

VAD ÄR VÅRT ÄNDAMÅL MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

HUR UPPDATERAR VI VÅRA REGISTER SÅ ATT VI HAR KORREKT INFORMATION?

VILKEN TYP AV INFORMATION SAMLAR VI IN OCH VAR KOMMER INFORMATIONEN IFRÅN?

HUR ANVÄNDER VI DENNA INFORMATION?

TILL VEM DELAR VI INFORMATIONEN?

HUR KAN DU HANTERA ELLER RADERA INFROMATION OM DIG I VÅRT REGISTER?

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

SÅ HÄR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

SÅ HÄR KONTROLLERAR VI EFTERLEVNAD 

SÅ HÄR MEDDELAR VI DIG ÄNDRINGAR I DENNA POLICY

KONTAKTUPPGIFTER 

VILKEN LAGLIG GRUND HAR VI FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Myndighetsutövning
Radiotjänst administrerar radio- och TV-avgiften på uppdrag av staten, det framgår av Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst samt i ett avtal med staten. Radiotjänst registrerar och behandlar presumtiva avgiftsbetalares och befintliga avgiftsbetalares personuppgifter. Med myndighetsutövning som grund får vi registrera och behandla personuppgifter utan att efterfråga särskilt samtycke.

Vår myndighetsutövning innebär att vi har ett register över de som finns registrerade för en radio- och TV-avgift. Vi har också ett ärendehanteringssystem där vi administrerar ärenden hänförliga till enskilda avgiftsbetalare. Bland annat skickar vi ut fakturor och tar in betalningar, återbetalar avgifter, svarar på frågor och tar beslut i avgiftsärenden.

Vår myndighetsutövning innebär även att vi utför avgiftskontroll. När vi utför avgiftskontroll behandlar vi personuppgifter när vi skickar ut brev, har kontakter via telefon, gör besök i ett hushåll och när vi tar beslut om avgiftsskyldighet.

Allmänt intresse
Ett ärende om radio- och TV-avgift omfattas av offentlighetsprincipen och allmänna handlingars offentlighet. Detta innebär att vår verksamhet som innefattar myndighetsutövning utgöra ett viktigt allmänt intresse. När det gäller allmänna handlingar har arkivlagstiftningen företräde framför Dataskyddsförordningens bestämmelser om längsta bevarandetid för personuppgifter.

Behandling för arkivändamål av allmänt intresse innebär att personuppgifterna arkiveras. Den behandling av personuppgifter som utförs för att uppfylla de krav som ställs i arkivförfattningarna sker för arkivändamål av allmänt intresse. Bestämmelserna om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse gäller även allmänna handlingar hos oss. Våra insamlade personuppgifter får således lagras under en längre tid än vad som normalt gäller, om uppgifterna kommer att behandlas för arkivändamål av allmänt intresse. Detta är nödvändigt för att den svenska offentlighetsprincipen fullt ut ska kunna fylla sin funktion. 

VAD ÄR VÅRT ÄNDAMÅL MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Vårt ändamål med behandlingen av personuppgifter är att administrera den lagstadgade radio- och TV-avgiften samt att utföra avgiftskontroll. 

HUR UPPDATERAR VI VÅRA REGISTER SÅ ATT VI HAR KORREKT INFROMATION?

Eftersom radio- och TV-avgiften är en lagstadgad avgift är det väldigt viktigt att vi har korrekta personuppgifter i våra system.

För att upprätthålla ett korrekt register uppdaterar vi personuppgifter genom SPAR (Statens personadressregister). De uppgifterna som automatiskt uppdateras är, fullständigt för- och efternamn, adress och födelsedatum. Uppdateringen sker minst 1 gång per vecka.

Vi uppdaterar även registret manuellt om du kontaktar oss och uppger ny information för dina personuppgifter. 

VILKEN TYP AV INFORMATION SAMLAR VI IN OCH VAR KOMMER INFORMATIONEN IFRÅN?

Vilken information vi samlar in om dig beror bland annat på hur vi kontaktar dig eller om du kontaktar oss.

Vi samlar in information som du själv uppgett när du blir radio- och TV-avgiftsbetalare och information som du har lämnat när du kommunicerar med oss – t.ex. när du kontaktar oss per telefon, skriver brev eller skickar e-post. De personuppgifterna kan vara ditt namn, adress, personnummer, e-post och telefonnummer.

Vi samlar även in information om dina betalningar av radio- och TV-avgiften.

Om du köpt en TV-mottagare hos en TV-handlare får vi information om det från TV-handlaren. Den informationen är ditt, namn, personnummer, adress och vilken TV-mottagare du har köpt samt i vissa fall ditt telefonnummer. De som levererar denna information till oss är alla de större TV-handlarna i Sverige. TV-handlare har en lagstadgad skyldighet att förse oss med denna information.

När vi utför avgiftskontroll hämtar vi även personuppgifter från andra källor – t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR (Statens personadressregister) eller från PAR som ingår i Bisnode. Andra källor kan vara Ratsit och Infotorg.

Vår webbsida använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare, läs mer om vår policy om cookies

HUR ANVÄNDER VI DENNA INFORMATION?

Vi använder informationen för att kunna administrera den lagstadgade radio- och TV-avgiften och för att kunna bedriva avgiftskontroll. Detta sker genom att:

• vi kommunicerar med avgiftsbetalare genom telefonsamtal, brev och e-post
• vi administrerar dina betalningar av radio- och TV-avgiften.
• vi administrerar enskilda avgiftsbetalares ärenden i vårt ärendehanteringssystem, t.ex. om du har några frågor till oss, du vill bestrida avgiftsskyldighet, du vill göra en avanmälan eller om du har en fakturafråga.
• vi utför avgiftskontroll genom brev, telefonsamtal eller personliga besök. 

TILL VEM DELAR VI INFORMATIONEN?

Radiotjänst kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Radiotjänst omfattas av reglerna om allmänna handlingars offentlighet (offentlighetsprincipen). Det innebär att vi har en laglig skyldighet att lämna ut en handling som kan innehålla personuppgifter till den som begär det.

Radiotjänst kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för Radiotjänsts räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller betalningslösningar. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Radiotjänsts samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning undertecknar alltid avtal med oss för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Radiotjänst kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt. 

HUR KAN DU HANTERA ELLER RADERA INFORMATION OM DIG I VÅRT REGISTER?

Rättelse 

En personuppgift får inte vara felaktig eller vilseledande.

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig bli rättade. Det innebär bland annat att du har rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter så att det blir korrekt.

Men om vårt register innehåller en korrigerande åtgärd t.ex. att en radio- och TV-avgift har avskrivits eller blivit felaktigt påförd, innebär inte det att uppgiften i vårt register är felaktig i sig. En korrigering i registret ligger i individens intresse och vi måste se till att uppgiften behålls så att registret och ärendehanteringen återspeglar den inträffade situationen. 

Rätt till radering 

Radio- och TV-avgiften är en lagstadgad avgift och därför går det inte att radera dina personuppgifter så länge som du är registrerad för en radio- och TV-avgift. När du inte längre har en registrerad TV-avgift eller inte längre är föremål för avgiftskontroll raderas dina personuppgifter enligt särskilda regler, läs mer under "Hur länge behåller vi dina personuppgifter". 

Rätten att bli glömd 

Radio- och TV-avgiften är en lagstadgad avgift och därför går det inte att kräva att "bli glömd". När du inte längre har en registrerad TV-avgift eller inte längre är föremål för avgiftskontroll raderas dina personuppgifter enligt särskilda regler, läs mer under "Hur länge behåller vi dina personuppgifter". 

Dataportabilitet (rätten att få sina personuppgifter flyttade till annan tjänsteleverantör) 

Denna rättighet gäller bara för personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke. Radiotjänsts personuppgiftsbehandling utförs som ett led i vår myndighetsutövning och undantas således från denna bestämmelse. 


HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Radiotjänst administrerar den lagstadgade radio- och TV-avgiften. Vi har ett register över befintliga avgiftsbetalare och ett ärendehanteringssystem. Vi har rätt att hantera dina personuppgifter i anledning av vår myndighetsutövande verksamhet. 

När det gäller ett ärende om radio- och TV-avgift så omfattas vår administrering av principen om allmänna handlingars offentlighet. Det finns speciella bestämmelser för arkivering och gallring (förstöring) av allmänna handlingar. 

Vi sparar således dina personuppgifter under den tid som vi behöver dem för att utföra avgiftskontroll eller administrera din radio- och TV-avgift. Dina personuppgifter kan finnas i en handling som är en allmän handling. Som huvudregel skall dessa handlingar bevaras. I vår gallringsföreskrift finns tidsfrister för hur vi måste gallra uppgifter i våra system gällande allmänna handlingar. Det är olika tidsfrister för olika uppgifter/handlingar.
Du kan läsa mer i vår gallringsföreskrift.  

När det gäller personuppgifter som vi använder i vår avgiftskontroll så raderas dessa när vi avslutat avgiftskontrollen. Den tidpunkten kan variera men dock längst i sex månader. Efter avslutad avgiftskontroll kan man bli föremål för ny avgiftskontroll och då samlas personuppgifter in på nytt och raderas efter ny avgiftskontroll. Om en avgiftskontroll resulterar i att en radio- och TV-avgift startas omfattas dessa uppgifter av vår gallringsföreskrift som hänvisas till ovan. 


SÅ HÄR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER 

Vi arbetar ständigt med att skydda våra radio- och TV-avgiftsbetalares integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät samt kontorsbyggnad. Vi har en intern Informationssäkerhetspolicy i vårt arbete med informationssäkerhet. 

Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller dina personuppgifter för att förebygga, förhindra och upptäcka att de sprids till utomstående eller går förlorad. Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till de som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Skydd mot datavirus upptäcker och förhindrar datavirus att ta sig in i Radiotjänsts datasystem. 

Så kallade brandväggar och ett flertal andra säkerhetskomponenter blockerar intrång från obehöriga. Brandväggar är säkerhetssystem som används för att skydda de datasystem som är uppkopplade mot Internet. 

Vi har därför vidtagit, och vidtar fortlöpande, en rad skyddsåtgärder som tillsammans bidrar till en mycket hög IT-säkerhet. 


SÅ HÄR KONTROLLERAR VI EFTERLEVNAD 

Radiotjänst kontrollerar efterlevnad av denna Integritetspolicy genom 

- Interna kontroller
- Utförande av konsekvensanalyser
- Informationssäkerhet som punkt på alla avdelningsmöten
- Uppföljning av klagomål
- Samarbete med tillsynsmyndigheter 


SÅ HÄR MEDDELAR VI DIG OM ÄNDRINGAR I DENNA POLICY
Ny version av denna policy kommer att publiceras på vår hemsida www.radiotjanst.se samt som informationstext på våra fakturor. Tidigare version av policyn kommer alltid vara tillgänglig på www.radiotjanst.se/tidigare. 


SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS MED FRÅGOR

Om du vill veta om vi behandlar just dina personuppgifter och i förekommande fall vilka personuppgifter vi behandlar går det bra att skicka ett meddelande via vår hemsida: https://www.radiotjanst.se/sv/Kundservice/Skicka-ett-meddelande-till-oss/ 

KONTAKTUPPGIFTER
Personuppgiftsansvarig
Radiotjänst i Kiruna AB
Org. nr. 556300-4745

Postadress:
Radiotjänst i Kiruna AB
981 80 Kiruna

Besöksadress:
Radiotjänst i Kiruna AB
Österleden 21
981 80 Kiruna

Tel: 0980-750 00
Fax: 0980-751 90
Hemsida: www.radiotjanst.se

Dataskyddsombud

Josefin Ydhag
Tel: 0980-750 00

Tillsynsmyndighet:
Datainspektionen
www.datainspektionen.se

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52